OPERATION HAILSTONE

AIKOKU MARU

AMAGISAN MARU

FUJIKAWA MARU

FUJISAN MARU

FUMIZUKI DESTROYER

FUTAGAMI FLEET TUG

GOSEI MARU

HEIAN MARU

HOKI MARU

HOKUYO MARU

I-169 SUBMARINE

KANSHO MARU

KIYOZUMI MARU

MOMOKAWA MARU

NIPPO MARU

OITE DESTROYER

RIO DE JANEIRO MARU

SAN FRANCISCO MARU

SANKISAN MARU

SEIKO MARU

SHINKOKU MARU

SHOTAN MARU

SUTSUKI PATROL BOAT 34

UNKAI MARU

YAMAGIRI MARU 

"BETTY" BOMBER

"EMILY" FLYING BOAT

"ZERO"  FIGHTER

Credits

 

MORE SHIPWRECKS

VIDEOS